کارت هدیه پس از سفارش و تسویه حساب، برای ایمیل گیرنده ارسال خواهد شد.
من برگشت ناپذیری وجه کارت هدیه را می پذیرم.